vnen

Công trình tổ hợp của Tập đoàn Realty

Tên dự án: Công trình tổ hợp của Tập đoàn Realty

Địa chỉ: Công trình tổ hợp của Tập đoàn Realty

Category: Công cộng& giáo dục

Quy mô dự án: 250.000 m2

Dự án tương tự